Tiếng Việt | English

Oceanami Ho Tram Resort

Quy mô: 13 hec-ta
Ngày thực hiện 18/11/2016
Ngân sách:
Vị trí: Long Hai, Viet Nam
Video/More Info