Tiếng Việt | English
Dự án thực hiện
0/0
Video + More

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Nalanda

: 132 hec-ta
25/12/2015
Ngân sách:
: Long Hải, Việt Nam

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Nalanda

: 132 hec-ta
25/12/2015
Ngân sách:
: Long Hải, Việt Nam
0/0
Video/More Info