Tiếng Việt | English
Dự án thực hiện
0/0
Video + More

Bệnh viện Quốc tế 500 giường Hồng Ngọc - Hoàn thành

: 2.5 ha
01/10/2017
Ngân sách:
: Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam

Bệnh viện Quốc tế 500 giường Hồng Ngọc - Hoàn thành

: 2.5 ha
01/10/2017
Ngân sách:
: Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam
0/0
Video/More Info