Tiếng Việt | English
Dự án thực hiện
0/0
Video + More

Bệnh viện Quốc tế 500 giường Hồng Ngọc - Quy hoạch

: 2.5 hecta
01/01/2017
Ngân sách:
: Hà Nội, Việt Nam

Bệnh viện Quốc tế 500 giường Hồng Ngọc - Quy hoạch

: 2.5 hecta
01/01/2017
Ngân sách:
: Hà Nội, Việt Nam
0/0
Video/More Info