Tiếng Việt | English

Bệnh viện Quốc tế 500 giường Hồng Ngọc - Quy hoạch

Quy mô: 2.5 hecta
Ngày thực hiện 01/01/2017
Ngân sách:
Vị trí: Hà Nội, Việt Nam
Video/More Info